Korshikov, Ivan I., Donetsk Botanical Gardens, Ukraine, Ukraine